Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij Provence Villas. Indien en voor zover voor boekingen van bepaalde vakantiewoningen afwijkende voorwaarden gelden, prevaleren die afwijkende voorwaarden.

2. De huurder dient te beseffen dat Provence Villas vakantiewoningen van particuliere derden (hierna: ´de eigenaar´) verhuurt en dient zich in alle gevallen dienovereenkomstig op te stellen en te gedragen.

3. Onder het gehuurde/de vakantiewoning wordt verstaan de betreffende vakantiewoning met erf, overige opstallen, zwembad(en), inventaris, gereedschappen en alle bij de betreffende vakantiewoning en het erf behorende (roerende) zaken.

4. Onder huurder (hierna:´de huurder´) wordt verstaan degene die de huurovereenkomst met Provence Villas aangaat. Tevens wordt onder huurder degene begrepen ten behoeve van wie of namens wie de huurder de huurovereenkomst met Provence Villas aangaat.

2. Reservering en betaling

1. Provence Villas is bevoegd opgegeven prijzen te wijzigen, mits tussen de boeking en geboekte vakantieperiode een termijn verstrijkt van 7 maanden of langer.

2. De huurovereenkomst komt tot stand zodra het boekingsformulier (via internet) door Provence Villas is ontvangen (dan wel de boeking telefonisch is verricht) en de boeking door Provence Villas is bevestigd door een bevestiging en factuur per e-mail, onder de ontbindende voorwaarde dat de eigenaar binnen 24 uren na de ontvangst van het boekingsformulier alsnog aangeeft - om welke reden dan ook - dat huur in die betreffende periode niet mogelijk is. Indien en voor zover deze ontbindende voorwaarde door Provence Villas wordt ingeroepen en de huurder schade lijdt, sluit Provence Villas elke aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Provence Villas.

3. Een bevestigde boeking is definitief en kan niet worden herroepen. De Wet Koop op Afstand, in het bijzonder de daarin gegeven bedenktermijn van 14 werkdagen, geldt niet voor reizen afgesloten via internet. In deze wet wordt een uitzondering gemaakt voor de toeristische sector wegens het specifieke karakter van de geleverde diensten, in aansluiting op de Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens in een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.

4. Reserveringen lopen van wisseldag tot wisseldag, tenzij anders overeengekomen.

5. Provence Villas brengt eenmalig een bedrag van € 40,00 (incl. BTW) aan reserveringskosten in rekening.

6. Opgegeven huurprijzen zijn per week verschuldigd, tenzij anders staat vermeld of wordt overeengekomen.

7. Uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de bevestiging en factuur per e-mail dient door Provence Villas van de huurder een aanbetaling te zijn ontvangen, tenzij Provence Villas en de huurder een aangepaste regeling overeenkomen. Deze aanbetaling bestaat uit 30% van de volledige huurprijs, de reserveringskosten en kosten voor de verzekering(en).

8. De overige 70% van de volledige huurprijs, de waarborgsom en eventuele bijkomende kosten dienen uiterlijk 8 weken voor het verblijf op de bankrekening van Provence Villas te zijn voldaan, tenzij Provence Villas en de huurder een aangepaste regeling overeenkomen.

9. Bij boeking op een termijn van (minder dan) 8 weken voor verblijf dient de gehele huurprijs, incl. reserveringskosten, verzekeringen, waarborgsom en eventuele bijkomende kosten, ineens (eventueel per telefonische overboeking) te worden betaald.

10. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen geraakt de huurder automatisch in verzuim. Provence Villas verstuurt de huurder dan een schriftelijke aanmaning. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van Provence Villas wordt de huurovereenkomst geacht geannuleerd te zijn, in welk geval Provence Villas gerechtigd is annuleringskosten als omschreven in artikel 5 van deze voorwaarden in rekening te brengen.

11. Na volledige betaling van de huurprijs, krijgt de huurder ongeveer 4 weken voor het begin van de huurperiode, de reisbescheiden per email toegestuurd met het adres van de vakantiewoning, de gegevens van de beheerder/het servicekantoor die de huurder de sleutel zal overhandigen, algemene informatie en verdere afspraken en bijzonderheden (zoals bedlinnen (meenemen of gehuurd), eindschoonmaak, waarborgsom e.d.).

3. Wijziging door de huurder

1.Indien de huurder de gesloten huurovereenkomst wil wijzigen, behoeft zulks uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Provence Villas. In geen geval is wijziging mogelijk vanaf en binnen de termijn van 4 weken voor aankomst. Voor elke wijziging in een reeds gedane (en/of bevestigde) boeking brengt Provence Villas een bedrag van € 50,00 (incl. BTW) in rekening.

2. Indien de huurder de boeking wenst te wijzigen binnen 4 weken voor aankomst zijn de annuleringsbepalingen van artikel 5 van toepassing.

4. Wijziging door Provence Villas

1. Provence Villas heeft het recht de huurovereenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden, waaronder worden verstaan omstandigheden die maken dat nakoming van de overeenkomst door Provence Villas in redelijkheid niet kan worden gevergd, zoals (maar niet uitsluitend) de verkoop van de gehuurde vakantiewoning, of het door een onvoorziene gebeurtenis onverhuurbaar worden van de vakantiewoning, alsmede de huurovereenkomst te wijzigen wegens overmacht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt verstaan oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden en overlijden van de eigenaar. In een dergelijk geval is Provence Villas gerechtigd de huurder een andere vakantiewoning van vergelijkbare kwaliteit en prijs aan te bieden zonder daarmee tekort te schieten in de nakoming van haar verbintenis. Indien geen andere, vergelijkbare vakantiewoning kan worden aangeboden, zal de reeds betaalde huurprijs worden terugbetaald.

2. Aansprakelijkheid voor eventuele andere, aanvullende en/of vertragingsschade wordt door Provence Villas niet aanvaard, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Provence Villas.

5. Annuleren

1. Indien de huurder de huurovereenkomst wil annuleren worden behalve de reserveringskosten en de kosten van de annuleringsverzekering (indien afgesloten) tevens annuleringskosten in rekening gebracht, die de hoogte van de huurprijs niet zullen overschrijden.

2. De huurder dient te annuleren tijdens kantooruren. Indien na kantooruren wordt geannuleerd, wordt de annulering geacht te zijn gedaan op de eerstvolgende werkdag (maandag t/m vrijdag).

3. Provence Villas is gerechtigd de huurovereenkomst te annuleren indien de huurder in verzuim is en/of anderszins in de gevallen die omschreven zijn in deze algemene voorwaarden.

4. Bij annulering vóór de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten voor de huurder: 30% van de totale huurprijs.

5. Bij annulering binnen de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten voor de huurder: de volledige huurprijs.

6. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledige huurprijs verschuldigd.

6. Verzekeringen

1. De huurder kan via Provence Villas direct bij boeking, in samenwerking met Europeesche Verzekeringen, een all risk annuleringsverzekering afsluiten. Separaat kan de huurder via Provence Villas ook een reisverzekering afsluiten.

2. De premie van de all risk annuleringsverzekering bedraagt 7% over de huurprijs, vermeerderd met assurantiebelasting en administratiekosten.

7. Bijkomende kosten

1. Bij de huurprijs zijn inbegrepen de kosten van normaal gebruik van water en elektriciteit, tenzij anders vermeld. In die gevallen dat er gebruik kan worden gemaakt van een zwembadverwarming of airconditioning kan voor het gebruik een toeslag worden berekend.

2. Bij de huurprijs zijn niet inbegrepen de reserveringskosten, verzekeringen, waarborgsom, eventuele extra kosten en services zoals de huur van bedlinnen en handdoeken en de kosten van eindschoonmaak, tenzij anders is aangegeven.

3. Op aanvraag is een kinderbedje te verkrijgen (indien aanwezig). Eventueel kan hiervoor een toeslag worden berekend.

8. Aankomst en vertrek

1. De aankomst- en vertrek dag van de vakantiewoning is over het algemeen zaterdag of zondag, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

2. De aankomsttijd voor de vakantiewoning is vanaf 16.00 uur. De geldende vertrektijd is vóór 10.00 uur.

3. Indien de huurder aankomt na 19.00 uur dient hij zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor dit tijdstip telefonisch contact te hebben opgenomen met de beheerder van de vakantiewoning of het Provence Villas servicekantoor. Aankomst na 21.00 uur is meestal niet mogelijk. In sommige gevallen is aankomst na 21.00 uur mogelijk indien een redelijke toeslag wordt voldaan. Provence Villas heeft hierop geen invloed en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien blijkt dat aankomst na 21.00 uur niet mogelijk is.

9. Aantal personen

1. Het in de huurovereenkomst en/of op het boekingsformulier overeengekomen aantal maximum personen mag niet worden overschreven, tenzij dit uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk of per e-mail is overeengekomen met Provence Villas. In een dergelijk geval is Provence Villas gerechtigd meerkosten in rekening te brengen. Indien zonder toestemming van Provence Villas meer mensen in de gehuurde vakantiewoning overnachten en/of kamperen op het bijbehorende terrein dan overeengekomen is, geraakt de huurder automatisch in verzuim ter zake zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst en is hij schadeplichtig.

2. Provence Villas en de huurder komen overeen de door Provence Villas als gevolg van overtreding van de onder lid 1 dezes gestelde verboden geleden schade bij voorbaat te bepalen op € 150,00 per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal toegestane personen overschrijdt. Deze bepaling geldt als een boetebeding, en tevens geldt onverminderd het recht van Provence Villas alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook te eisen.

10. Eindschoonmaak

1. Het laten doen van de eindschoonmaak is meestal verplicht gesteld tegen de extra kosten, die bij de informatie over de vakantiewoning op de Provence Villas website, in de boekingsbevestiging en op de factuur vermeld staan. Ook in de gevallen, waarbij de huurder een bedrag voor de eindschoonmaak betaalt, dient de huurder bij vertrek de vakantiewoning netjes en de keuken opgeruimd en (veeg)schoon achter te laten. Vuilnis dient door de huurder bij vertrek zelf te worden afgevoerd.

2. De eigenaar en/of beheerder zijn gerechtigd om (een deel van) de waarborgsom als extra schoonmaakkosten in te houden, indien de huurder in gebreke blijft.

11. Waarborgsom

1. In sommige gevallen dient bij aankomst een waarborgsom betaald te worden, die bij vertrek wordt terugbetaald onder eventuele aftrek van bijkomende kosten (zoals schoonmaakkosten, huur bedlinnen en handdoeken) of door de huurder veroorzaakte breuk, schade(s) of beschadigingen. De hoogte van de waarborgsom staat op de factuur vermeld. Het voldoen van de waarborgsom ter plaatse en het terugontvangen ervan is een zaak tussen de eigenaar/beheerder en de huurder. Provence Villas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van hierdoor ontstane problemen.
 
2. Bij de meeste vakantiewoningen neemt Provence Villas de waarborgsom namens de eigenaar in ontvangst. Ook in dat geval heeft Provence Villas ter zake geen enkele zeggenschap en is zij gehouden om de waarborgsom op verzoek aan de eigenaar ter beschikking te stellen. Na de huurperiode kan deze waarborgsom pas met instemming van de eigenaar worden terugbetaald, welke toestemming binnen veertien dagen door de eigenaar aan Provence Villas dient te worden verstrekt. Bij gebreke hiervan door de eigenaar kan Provence Villas de waarborgsom op eigen gezag terugstorten. Binnen deze kaders aanvaardt Provence Villas geen enkele aansprakelijkheid.

3. Indien de huurder niet voldoet aan zijn verplichting tot betaling van de waarborgsom bij aankomst, is de eigenaar/beheerder gerechtigd de huurder de toegang tot het gehuurde te weigeren tot het moment waarop de waarborgsom is voldaan.

12. Zwembaden

1. Zwembaden zijn in de regel van eind april tot eind september te gebruiken. Uitzonderingen zijn mogelijk, in welk kader Provence Villas geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade daardoor geleden.

2. Kinderen jonger dan 14 mogen slechts onder toezicht van een volwassene het zwembad gebruiken.

3. Alle zwembaden in Frankrijk moeten zijn beveiligd met een hek, afsluitbaar dek of alarminstallatie. De eigenaar (en niet Provence Villas) is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de juiste beveiliging.

4. De beveiliging mag nooit als substituut worden gezien van de supervisie van de ouders voor hun kinderen. Provence Villas noch de eigenaar zijn aansprakelijk te houden voor ongelukken in zwembaden.

5. Het is de huurder niet toegestaan zelf de technische installatie van het zwembad te bedienen. Indien er problemen zijn met het zwembad (bijvoorbeeld het zwembad wordt groen, de zuiveringsinstallatie of verwarming werken niet goed) dient de huurder de beheerder hiervan terstond op de hoogte te stellen, zodat schade wordt voorkomen.

13. Huisdieren

1. Het meenemen van huisdieren naar de vakantiewoning is alleen toegestaan indien hiervoor door de eigenaar vooraf toestemming is verleend. Indien deze toestemming is verleend staat dit expliciet vermeld in de boekingsbevestiging die de huurder van Provence Villas heeft ontvangen. Indien door de eigenaar (meer)kosten worden berekend voor  het meenemen van huisdieren, dan zullen deze (meer)kosten door Provence Villas aan de huurder worden berekend.

2. In alle andere gevallen is het meenemen van huisdieren niet toegestaan en kan hiervoor achteraf een boete worden berekend van €150,00 per huisdier per dag. Daarnaast behoudt Provence Villas zich het recht voor alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook te eisen.

3. Indien huisdieren zijn toegestaan zoals gesteld in lid 1, dan is de huurder aansprakelijk voor eventuele door meegebrachte huisdieren aangerichte schade. De huurder dient erop toe te zien dat meegebrachte huisdieren geen toegang hebben tot slaapkamers en zwembaden, en dat huisdieren correct en buiten het bij de vakantiewoning behorende terrein worden uitgelaten.

14. Overige

1. De huurder dient zich in het gehuurde als een goed huurder te gedragen.

2. Het is niet toegestaan in de vakantiewoningen te roken.

3. De huurder wordt (tijdens het verblijf en bij vertrek) geacht het huisvuil, flessen, papier etc. zelf af te voeren en de barbecue en oven schoon te maken.

4. Voor zover een huishoudelijk reglement in de vakantiewoning aanwezig is, dient de huurder de bepalingen van dit reglement zonder uitzondering na te leven.

5. De huurder die zodanige hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een verblijf in de vakantiewoning daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Provence Villas van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van Provence Villas in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de huurovereenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de huurder, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem/haar kunnen worden toegerekend.

6. Indien er door de huurder geluidsoverlast wordt veroorzaakt, en de eigenaar hierover klachten van omwonenden ontvangt, zal de huurder hiervan door de beheerder of Provence Villas in kennis worden gesteld. De huurder zal zijn/haar gedrag dan terstond aanpassen. Bij voortduring van de geluidsoverlast kan achteraf een boete worden berekend, dan wel kan de huurder conform lid 5 door Provence Villas van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten.

15. Vrijwaring

1. Indien door en/of tijdens het verblijf van de huurder schade aan de vakantiewoning ontstaat, van welke aard en omvang dan ook, en Provence Villas gehouden is deze schade en welke bijkomende schade dan ook aan de eigenaar te voldoen, vrijwaart de huurder Provence Villas van deze verplichtingen.

2. Indien anders dan gesteld onder lid 1 van dit artikel schade ontstaat bij derden door of tijdens het verblijf van de huurder in de vakantiewoning, voor welke schade Provence Villas aansprakelijk wordt gesteld en in welk kader Provence Villas schadeplichtig is, vrijwaart de huurder Provence Villas van deze verplichtingen.

16. Aansprakelijkheid

1. Provence Villas zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht moeten nemen.

2. Provence Villas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, letsel of ongemakken voor/van de huurder als gevolg van en/of samenhangend met zijn verblijf in de woning. Indien er sprake is van opzet of grove schuld door/van Provence Villas, aanvaardt Provence Villas alleen aansprakelijkheid voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van Provence Villas dekking biedt en schadevergoeding uitkeert.

3. Indien om welke reden dan ook Provence Villas schadeplichtig is, beperkt de hoogte van de dan te betalen schadevergoeding zich tot de hoogte van de huurprijs, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove roekeloosheid van Provence Villas.

4. Provence Villas aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor:
a) Foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
b) Kennelijke fouten of vergissingen op haar website of andere kennisgevingen.

5. Provence Villas is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van afwijkingen in het gehuurde dan wel ongemakken ter plaatse, behalve indien deze afwijkingen dan wel ongemakken zodanig zijn dat het de essentialia van de huurovereenkomst betreffen, in welk geval de schade beperkt is tot de directe schade. Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Provence Villas is voorts steeds beperkt tot de hoogte van de huurprijs.

6. Provence Villas is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.

7. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van Provence Villas en/of de door deze ingeschakelde derden.

8. Provence Villas is niet aansprakelijk voor schade waartegen de huurder is verzekerd, alsmede voor schade die de huurder lijdt in het kader van uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen).

9. Provence Villas kan de werking van een internetverbinding/WIFI niet garanderen ook al is aangegeven dat het aanwezig is bij een vakantiewoning. Het (tijdelijk) niet aanwezig zijn dan wel niet functioneren van een internetverbinding/WIFI kan Provence Villas noch de eigenaar worden aangerekend.

10. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies/schade aan het gehuurde en de bijbehorende inventaris, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in de vakantiewoning of het bijbehorende terrein bevinden. Schade aan een vakantiewoning wordt toegerekend aan de huurder, tenzij deze het tegendeel kan bewijzen. Provence Villas bedingt bij wege van derdenbeding ten gunste van de eigenaar, dat de huurder gehouden is alle schade aan de vakantiewoning, welke tijdens zijn verblijf is ontstaan, aan de eigenaar te vergoeden. Het is voor de huurder van belang een aansprakelijkheid verzekering particulieren te hebben, waarbij Provence Villas ervan uitgaat dat de huurder deze heeft. De huurder vrijwaart Provence Villas van de verplichting om schadevergoeding te betalen aan de eigenaar voor schade aan de vakantiewoning ontstaan ten gevolge van of tijdens het verblijf van de huurder. Hetzelfde geldt voor schade ontstaan bij en te betalen aan derden. De huurder wordt erop gewezen dat schade aan een vakantiewoning tijdens het verblijf ontstaan aan de huurder wordt toegerekend, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

11. Bouwactiviteiten in de buurt van de gehuurde vakantiewoning zijn niet altijd door Provence Villas te voorzien. Bij de keuze van vakantiehuizen heeft Provence Villas geprobeerd huurders zoveel mogelijk te behoeden voor bouwoverlast, echter Provence Villas kan nieuwe initiatieven of gewijzigde plannen niet voorkomen. Het komt zodoende wel eens voor dat er (vlak)bij de gehuurde vakantiewoning bouwactiviteiten plaatsvinden. Voor een dergelijke situatie aanvaardt Provence Villas geen verantwoordelijkheid. Provence Villas aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor storingen en uitval van stroom-, gas- en watervoorzieningen.

17. Rente en incassokosten

1. De huurder die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Provence Villas heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand.

2. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 50,00.

18. Klachten

1. Bij vragen, problemen of klachten over de gehuurde vakantiewoning dient de huurder altijd eerst direct en rechtstreeks contact op te nemen met de beheerder. Indien de beheerder de klacht niet naar tevredenheid oplost, dient de huurder Provence Villas hiervan binnen 24 uur en tijdens het verblijf in kennis stellen (in het weekend via het Provence Villas noodnummer), zodat Provence Villas passende maatregelen kan nemen. Als de klacht dan nog niet bevredigend wordt beantwoord, dient de huurder uiterlijk binnen 2 weken na thuiskomst de klacht schriftelijk bij Provence Villas in te dienen onder vermelding van alle ter zake doende gegevens en vergezeld van bewijzen in de vorm van getuigenverklaringen en/of foto’s.

2. Indien de huurder zich niet houdt aan de termijn en voorwaarden die zijn gesteld in lid 1 van dit artikel, verliest hij zijn recht op schadevergoeding, een en ander voor zover al enig recht op schadevergoeding bestaat.

3. Bij vroegtijdig vertrek (zonder overleg en voorafgaande schriftelijke overeenstemming daarover met Provence Villas) uit de gehuurde vakantiewoning, blijft de totale huursom verschuldigd en ontslaat dit Provence Villas van iedere vorm van schadeloosstelling.

19. Rechtskeuze

1. Op alle geschillen met Provence Villas is Nederlands recht van toepassing.
 
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 17 dezes, is de Rechtbank in Arnhem met uitsluiting van andere gerechten als enige bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Nijmegen, versie 29-01-2019